Khamis, 14 Januari 2010

Asas Sosiologi

1. Pada hari ini kita lihat ramai di kalangan pelajar remaja kita yang suka menghabiskan masa lapang mereka dengan melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah seperti melepak di kompleks membeli belah, bermain permainan komputer di kafe siber, berbual kosong di kedai fast food seperti McDonalds dan Starbuck.
Jawab soalan berikut berasaskan penyataan di atas.

a. Mengapakah budaya yang dipaparkan dalam senario di atas diamalkan oleh sebilangan remaja Malaysia hari ini?
(5 markah)
1.0 Pengenalan
Secara amnya budaya bermaksud cara hidup sesebuah masyarakat atau bangsa. Ia meliputi semua aktiviti harian manusia. Budaya juga berperanan untuk membezakan antara sesebuah masyarakat dengan masyarakat yang lain. Menurut Koentjaraningrat (2002) dalam http://www.scribd.com. budaya ialah seluruh total dari fikiran, karya dan hasil karya manusia yang tidak berakal kepada nalurinya dan hanya dicetuskan oleh manusia sesudah proses belajar. Ini bermaksud semua budaya adalah dipelajari daripada masyarakat dan persekitarannya. Semua yang dipelajari hendaklah diterima atau selari dengan nilai-nilai, serta norma sesebuah masyarakat.
Menurut Edward B. Taylor, Dr. K. Kupper, William H. Haviland serta Bounded et.al dalam http://www.scn.org. masing-masing mendefinisikan budaya atau kebudayaan sebagai : keseluruhan yang kompleks, di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat oleh seseorang sebagai anggota masyarakat (Edward B. Taylor), sistem gagasan yang menjadi pedoman dan pengarah bagi manusia dalam bersikap dan berperilaku, baik secara individu maupun kelompok (Dr. K. Kupper), seperangkat peraturan dan norma yang dimiliki bersama oleh para anggota masyarakat, yang jika dilaksanakan oleh para anggotanya akan melahirkan perilaku yang dipandang layak dan dapat diterima oleh semua masyarakat (William H. Haviland) dan kebudayaan adalah sesuatu yang terbentuk oleh pengembangan dan transmisi dari kepercayaan manusia melalui simbol-simbol tertentu, misalnya simbol bahasa sebagai rangkaian simbol yang digunakan untuk mengalihkan keyakinan budaya di antara anggota sesuatu masyarakat. Pesan-pesan tentang kebudayaan yang diharap, dapat ditemukan di dalam media, pemerintahan, institusi agama, sistem pendidikan dan seumpamanya (Bounded et.al).
Daripada semua pengertian tersebut, budaya bolehlah disimpulkan sebagai segala penghasilan masyarakat manusia dalam pelbagai bentuk sama ada yang dapat dilihat atau tidak, termasuk hasil ciptaan dan pemikiran yang sesuai dengan kehendak rohani dan jasmani yang menjadi amalan untuk kesejahteraan hidup sesuatu kelompok masyarakat. Oleh itu konsep budaya merupakan satu konsep yang penting untuk membandingkan perbezaan antara suatu masyarakat dengan suatu masyarakat yang lain.
Justeru, dapatlah difahamkan bahawa melepak di kompleks membeli belah, bermain permainan komputer di kafe siber, berbual kosong di kedai fast food dan seumpamanya lagi, tidak wajar disebut sebagai budaya. Malahan perbuatan-perbuatan tersebut boleh dianggap sebagai perilaku, tabiat, atau perbuatan yang sia-sia yang tidak mendatangkan faedah kepada diri mahupun masyarakat. Biasanya mereka berkumpul tanpa misi dan visi, matlamat dan hala tuju yang tertentu. Perbuatan tersebut hanya sekadar untuk membuang masa, memenuhi selera jiwa remaja yang tidak terurus, berseronok suka dan kadang-kadang untuk meloloskan diri mereka daripada tanggungjawab yang sepatutnya mereka pikul. Oleh sebab itu, tidak ada masyarakat dan ahlinya yang dapat menerima tingkahlaku-tingkahlaku tersebut sebagai budaya atau cara hidup yang patut diamalkan oleh kelompoknya, sebaliknya tingkahlaku-tingkahlaku sedemikian adalah dianggap sebagai suatu gejala sosial dalam masyarakat.

Golongan remaja pula boleh didefinisikan sebagai satu golongan peralihan, iaitu peralihan dari segi sikap, fizikal, mental, emosi, rohani dan jasmani daripada zaman kanak-kanak ke zaman dewasa. Golongan ini merangkumi individu lelaki dan perempuan yang berumur antara tiga belas tahun hingga dua puluh tahun. Berasaskan hakikat inilah sesetengah remaja masih lagi terbawa-bawa dengan gaya hidup kanak-kanak sementara sesetengahnya pula ingin dipandang matang seperti orang dewasa. Lantaran itu, menyebabkan golongan remaja semakin tersepit untuk menentukan identiti diri dalam arus pemodenan negara dan akhirnya muncullah golongan remaja yang terjerumus ke kancah jenayah dan masalah sosial akibat daripada kekaburan identiti diri.

1.1 Punca-punca berlakunya gejala sosial di kalangan remaja
Tabiat suka menghabiskan masa lapang di kalangan remaja dengan melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah seperti melepak di kompleks membeli belah, bermain permainan komputer di kafe siber, berbual kosong di kedai fast food, sering dikaitkan dengan isu sosial seperti kecenderungan untuk mencipta identiti baru, kecenderungan kepada kelainan, masalah penggunaan masa senggang, ketandusan wawasan hidup, keinginan melapaskan diri daripada kongkongan keluarga, untuk mendapatkan publisiti, dan manifestasi atau sindrom ketidakupayaan remaja menghadapi perubahan dan pemodenan dalam masyarakat yang begitu pantas bergerak.

Umumnya golongan remaja yang terlibat dengan gejala sosial ini mempunyai ciri sosiobudaya tertentu seperti tahap pendidikan yang tidak kesampaian atau keciciran, keadaan keluarga yang tidak terurus dengan sempurna, kurang disiplin dan pengawalan diri, mudah terpengaruh, tidak suka kepada tugas yang memerlukan tumpuan dan daya usaha, asas pendidikan agama yang lemah, putus asa kerana gagal dalam sesuatu hal yang berkaitan dengan diri sendiri, tidak mempunyai cita-cita atau matlamat hidup, kurang rasa tanggungjawab, tidak mampu menghadapi cabaran, tidak ada daya usaha dan sebagainya lagi. Rumusan daripada senario tersebut, golongan remaja yang terjebak ke dalam kancah gejala sosial tersebut, disebabkan oleh beberapa faktor yang dominan. Antara faktor-faktor tersebut ialah pengaruh rakan sebaya, kepincangan institusi keluarga, pengaruh persekitaran, tarikan media massa dan kurangnya didikan agama.

Mengikut Kamus Dewan (2002), rakan sebaya bererti anak-anak muda yang sama umurnya dalam satu kumpulan. Golongan remaja biasanya lebih mudah meniru, terikut dan terpengaruh dengan rakan sebaya. Pada peringkat umur yang masih mentah ini, pemikiran masih cetek, nalurinya kurang tabah serta sifat ingin mencuba sangat berkobar-kobar. Justeru apabila dipujuk atau dipengaruhi oleh rakan-rakan sebaya, meraka sudah tentu tidak dapat mengawal perasaannya untuk turut terlibat dalam tabiat negatif tersebut.

Kebanyakan remaja lebih cenderung dipengruhi rakan sebaya kerana mereka merasakan diri mereka lebih dihormati atau dihargai oleh rakan-rakan mereka sedangkan keadaan hormat-menghormati ini mungkin kurang berlaku di kalangan ahli-ahli keluarga sendiri. Remaja biasanya akan memilih rakan sebaya yang mempunyai tingkah laku, sikap dan identiti yang mirip dengan mereka. Menurut Maizatul Akmam Abu Bakar (2007), kajian mendapati bahawa kecenderungan rakan sebaya paling tinggi pada umur 14 hingga 15 tahun. Malah konflik dengan ibu bapa paling banyak berlaku pada tahap ini. Hal demikian kerana kecenderungan menurut tingkah laku anti sosial paling tinggi pada umur ini, sementelah remaja lebih cenderung menurut pengaruh rakan sebaya kerana mereka berada dalam proses membebaskan diri daripada pengaruh ibu bapa dan mereka mula berfikir untuk diri sendiri.

Remaja yang terlibat dengan gejala sosial bukan sahaja datang daripada keluarga yang miskin tetapi juga keluarga berada, malah segelintir daripada mereka berasal daripada keluarga yang mempunyai latar belakang yang baik. Oleh itu boleh dikatakan bahawa punca-punca keruntuhan akhlak yang utama adalah kemerosotan dari segi asuhan, didikan, bimbingan serta kawalan oleh ibu bapa atau penjaga. Selain itu, tekanan hidup, sikap mengejar kemewahan serta penglibatan dalam aktiviti sosial lain menyebabkan ibu bapa dan anak-anak kurang mempunyai masa atau kesempatan untuk berbual, berbincang, berdamping antara satu sama lain. Malah ada yang jarang bersua muka, keadaan ini menyebabkan remaja membawa haluan hidup sendiri tanpa panduan dan pengawasan ibu bapa.

Antara punca-punca lain keruntuhan akhlak yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan adalah alam rumah tangga yang tidak teratur, perpisahan ibu bapa, pentengkaran yang kerap berlaku dalam keluarga, keadaan sosio-ekonomi yang sempit, suasana rumah tangga yang tidak harmonis serta ketidakupayaan pihak ibu bapa mengawasi pendidikan anak-anak mereka. Justeru setiap ibu bapa adalah bertanggungjawab untuk melaksanakan kewajipan untuk mendidik serta mengawasi anak-anak, mengenalpasti masalah anak-anak, memberi nasihat, pedoman, memberikan kemudahan-kemudahan, memupuk suasana keluarga yang harmoni dan sentiasa berdampingan sesama ahli keluarga.

Bagi remaja di kalangan penduduk setinggan atau peneroka bandar, persekitaran tempat tinggal mereka tidak begitu selesa. Begitu juga bagi keluarga miskin yang terpaksa mendiami rumah-rumah yang sempit sedangkan isi rumahnya agak ramai. Keadaan yang tidak selesa di rumah mereka menyebabkan remaja mengambil keputusan untuk menghabiskan masa lapang mereka dengan melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah seperti melepak di kompleks membeli belah, bermain permainan komputer di kafe siber, berbual kosong di kedai fast food seperti McDonalds dan Starbuck. Begitu juga bagi remaja yang sedang berada di bangku sekolah, mereka sentiasa berhadapan dengan pelbagai tekanan hidup sebagai seorang pelajar. Harapan ibu bapa yang terlalu tinggi, tumpuan yang terpaksa diberikan dalam bidang akademik dan kadang-kadang sikap guru-guru yang kurang profesional dalam menangani masalah pelajar yang bermasalah menyebabkan akhirnya remaja atau pelajar tersebut mengambil jalan mudah untuk keluar daripada kemelut tersebut dengan terlibat dengan kegiatan-kegiatan seperti yang dibincangkan ini.

Media massa juga mempunyai pengaruh yang kuat ke atas para remaja. Media massa seperti televisyen, internet, majalah dan sebagainya adalah antara faktor terkuat untuk mempengaruhi remaja untuk terlibat dalam masalah sosial. Namun media massa yang sangat berpengaruh pada hari ini ialah komputer. Ramai remaja sanggup menghabiskan masa yang panjang di kafe siber untuk melayari internet atau bermain permainan komputer. Capaian maklumat dihujung jari, dengan langit terbuka tanpa sempadan, membolehkan anak-anak remaja yang tidak dibimbing dapat mengakses pelbagai sumber maklumat yang tidak bermanfaat malah kadang-kadang boleh merosakkan jiwa dan akhlak mereka.

Remaja yang tidak mempunyai didikan agama yang mantap, sering sahaja membuang masa dengan aktiviti-aktiviti melepak, bermain permainan komputer yang melalaikan dan bertandang ke kedai-kedai fast food. Sedangkan Allah telah berfirman :
  •              
“Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka yang berpesan-pesar dengan kebenaran dan yang berpesan-pesan dengan kesabaran” (Surah Al ‘Asr). Bagi anak remaja yang jauh dari didikan agama, firman Allah tersebut tidak membawa apa-apa makna kepada mereka. Mereka akan meredah benua kehidupan ini tanpa sempadan halal atau haram. Tiada dosa dan pahala bagi mereka. Hidup mereka dilalaikan dengan bujukan iblis dan syaitan, sebab itulah mereka sanggup membuang masa dengan aktiviti-aktiviti seperti yang sedang dibincangkan ini.


b. Cadangkan satu aktiviti oleh pihak sekolah dan satu aktiviti oleh ibu bapa untuk mengurangkan gejala membuang masa ini di kalangan remaja.
(10 markah)

1.2 Aktiviti oleh pihak sekolah untuk mengurangkan gejala membuang masa
Sekolah memainkan peranan yang tersendiri dalam usaha menangani gejala membuang masa di kalangan remaja. Terdapat berbagai-bagai aktiviti yang telah dirancang dan dilaksnakan oleh pihak sekolah bagi tujuan tersebut. Antara aktiviti yang sering dijalankan yang dapat melibatkan sejumlah besar bilangan pelajar ialah Perkhemahan Unit Uniform Sekolah.
Perkhemahan ialah satu bentuk aktiviti bagi memenuhi aktiviti masa lapang dan untuk merehatkan fikiran. Perkhemahan juga boleh mengeratkan silaturrahim sesama rakan pelajar apabila melakukannya bersama-sama. Aktiviti seperti pertandingan kawat, pertandingan kebersihan dan menghias khemah, persembahan kebudayaan, senamrobik, kuliah Subuh dan sembahyang berjemaah, jungle tracking, sukaneka dan lain-lain aktiviti yang sesuai boleh dijalankan bagi mengisi slot perkhemahan tersebut.
Tujuan perkhemahan adalah untuk melatih para pelajar berdikari dan bersedia dalam menghadapi keadaan serba kekurangan terutamanya apabila berkhemah di luar kawasan sekolah. Para pelajar juga dilatih untuk menyelesaikan segala tugasan dengan penuh tanggungjawab, di samping menggalakkan para pelajar bergaul sesama mereka untuk mengeratkan lagi perpaduan. Seterusnya aktiviti perkhemahan juga dapat mengalihkan sejenak keletihan minda pelajar yang banyak tertumpu kepada persiapan menghadapi peperiksaan kepada aktiviti yang berfokuskan fizikal. Selain itu, perkhemahan juga dapat memberi pendedahan kepada pelajar tentang kehidupan di luar rumah yang lebih mencabar dan menarik.
Aktiviti perkhemahan tersebut mempunyai falsafahnya yang tersendiri, seperti melaluinya para pelajar diasuh dengan disiplin diri yang kuat, diterapkan nilai kepimpinan, mempraktikkan semangat setiakawan, bersedia menghadapi cabaran, bertanggungjawab terhadap organisasi atau kumpulan, bertolak ansur, saling berkerjasama, mematuhi peraturan serta tabah menghadapi dugaan dan tidak mudah berputus asa.

1.3 Aktiviti oleh ibu bapa untuk mengurangkan gejala membuang masa
Ibu bapa adalah orang yang paling penting untuk memainkan peranan membimbing anak-anak ke jalan yang betul. Nabi Muhammad s.a.w pernah bersabda yang bermaksud, “Setiap anak yang dilahirkan adalah suci maka kedua ibu bapalah yang mencorakkannya sama ada menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi” (Riwayat Al-Imam At-Tabrani). Malah pakar-pakar motivasi selalu menyatakan bahawa ibu bapa dan anak-anak perlu selalu berdampingan, dengar masalah anak-anak dan membantu mereka dalam menghadapi masalah tersebut. Justeru untuk memenuhi tanggjungjawab sebagai ibu bapa seperti yang dikehendaki oleh Nabi Muhammad s.a.w tersebut, maka satu program khusus dirancang iaitu Satu Keluarga, Anak didahulukan dan Kesejahteraan diutamakan.
Salah satu unsur yang perlu ditekankan dalam program Satu Keluarga, Anak didahulukan dan Kesejahteraan diutamakan ialah melakukan rutin atau aktiviti secara bersama-sama, minimumkan melakukan rutin atau aktiviti secara berasingan. Antaranya ibu bapa dan anak-anak sepatutnya sentiasa dapat makan bersama-sama sekurang-kurangnya sekali setiap hari. Dua puluh atau tiga puluh tahun yang lampau amalan tersebut amat dititikberatkan oleh para ibu bapa, tetapi kebelakangan ini perkara seumpama ini semakin diabaikan. Semasa makan bersama-sama banyak sekali agenda tersirat yang terselit di situ, anak-anak merasakan diri mereka disayangi, ibu bapa boleh menunjukkan kasih sayang dengan memberikan bimbingan dan nasihat sambil menjamu selera. Semasa makan tentu sekali, ibu bapa cuba menasihatkan anak-anak dengan cara yang baik, tidak menggunakan bahasa yang kasar. Ibu bapa juga boleh melatih anak-anak supaya turut sama membantu ibu bapa menyediakan hidangan, mengemas meja, mencuci pinggan dan sebagainya lagi, semua ini akan memberikan impak yang baik kepada pembentukkan sahsiah dan akhlak anak-anak. Melentur buluh biar dari rebungnya.
Seterusnya amalkan juga rutin harian dengan bersembahyang secara berjemaah, sama ada di rumah atau di masjid. Ingatlah Allah ada berfirman yang bermaksud, “Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, iaitu Al Kitab (Al Quran), dan dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan mengingat Allah (solat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain) dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan ”.
                        
Anak-anak yang biasa dengan amalan solat secara berjemaah, InsyaAllah adalah anak-anak yang sedang dilatih rohaninya supaya menjadi anak-anak yang baik dan seterusnya melahirkan bibit-bibit insan yang bertakwa. Nabi Muhammad juga pernah bersabda yang bermaksud, “perintahlah anak-anak kamu supaya mendirikan sembahyang ketika berusia tujuh tahun dan pukullah mereka kerana meninggalkan sembahyang ketika berumur sepuluh tahun dan asingkanlah tempat tidur di antara mereka (lelaki dan perempuan)”(Riwayat Abu Daud). Selepas solat berjemaah tersebut, boleh diadakan tazkirah ringkas kepada seluruh ahli keluarga, membimbing anak-anak bermuhasabah diri, dan bertadarus bersama. Dari segi falsafahnya anak-anak yang menjadi makmum yang mengikut semua perbuatan imam, sebenarnya sedang dilatih untuk mengikut amalan yang baik dan menjadikan contoh tauladan dalam kehidupan seharian mereka. Namun apa yang dikesalkan, dewasa ini ramai ibu bapa yang tidak sempat memberi masa yang berharga kepada anak-anak mereka.
Selain itu, ibu bapa juga perlu merancang aktiviti riadah atau rekreasi secara bersama-sama, umpamanya jadikan sesuatu hobi sebagai hobi keluarga, seperti menonton televisyen, mengunjungi perpustakaan, melancong, berjoging, mengembara, bersiar-siar dan sebagainya secara bersama-sama. Anak-anak didahulukan, sebagai ibu bapa yang matang, ibu bapa tidak seharusnya membawa haluan dengan hobi sendiri tanpa memikirkan perasaan anak-anak. Tidak salah ibu bapa berkorban sedikit untuk kebaikan dan kesejahteraan keluarga. Penglibatan bersama dalam aktiviti santai akan mewujudkan suasana yang harmonis dalam keluarga tersebut, sekaligus ini dapat mengelakkan anak-anak daripada mengenepikan ibu bapa dan memilih rakan sebaya untuk beraktiviti.
Ibu bapa yang prihatin, akan bergaul atau berinteraksi secara berhemah dengan anak-anak. Anak-anak perlu dilayan mengikut tahap umur dan kematangan mereka. Untuk melayan anak-anak di sekolah rendah tidak sama dengan melayan anak remaja, begitu juga anak lelaki dan anak perempuan ada perbezaan pendekatannya. Namun, yang penting anak-anak dapat menyedari bahawa ibu bapa memberikan perhatian kepada mereka dan mereka tidak diabaikan. Ibu bapa boleh mewujudkan konsep berkawan dengan anak-anak, supaya mereka tidak malu untuk berkongsi masalah dengan ibu bapa. Dekati mereka dan selami serta fahami jiwa remaja mereka, ibu bapa tunjukkan contoh teladan dalam kehidupan seharian.
Sebenarnya terlalu banyak perkara yang boleh dibincang atau dipraktikkan oleh ibu bapa dalam usaha menjadikan Satu Keluarga, Anak didahulukan dan Kesejahteraan diutamakan. Antaranya lagi, ibu bapa perlu memberikan pengiktirafan dan penghargaan atas kejayaan yang dicapai oleh anak-anak, sama ada melalui hadiah atau pujian. Begitu juga ibu bapa tidak wajar, memandang serong terhadap kesilapan atau kegagalan yang ditempuhi mereka. Berikan semangat, galakan serta motivasi supaya anak-anak tidak berputus asa sebaliknya mampu bangun untuk bersaing menggapai kejayaan di masa akan datang.
Begitulah antara beberapa perkara yang perlu diberi perhatian oleh ibu bapa yang berhasrat untuk melihat Satu Keluarga, Anak didahulukan dan Kesejahteraan diutamakan menjadi suatu realiti dalam keluarganya. Namun masih banyak lagi amalan-amalan bersama yang perlu dipraktikkan walaupun tidak dapat disebutkan satu- persatu dalam bicara ini.

1.4 Kesimpulan
Sekiranya semua pihak, yakni ibu bapa dan pihak sekolah, masing-masing memainkan peranan dan tanggungjawab untuk membantu dan mendampingi remaja, nescaya para remaja tidak akan memilih aktiviti yang boleh membuang masa. Dengan pengurusan masa yang berkesan di kalangan remaja, maka banyaklah ruang untuk melakukan gejala sosial dapat dibendung. Oleh itu ibu bapa dan sekolah perlu menyedari hakikat bahawa anak-anak remaja adalah golongan yang perlu dikawal dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Remaja ibarat sebuah layang-layang yang terbang melayang di angkasa, sementara ibu bapa dan pihak sekolah adalah tali yang mengawal layang-layang tersebut agar tidak terjunam ke bumi. Oleh itu jika layang-layang yang sedang melayang indah dihembus angin petang terjunam jua, apakah sebabnya?


2. Kes jenayah di Malaysia semakin meningkat. Pada hari ini, kes jenayah telah menular ke dalam sekolah dan pelakunya adalah di kalangan pelajar sekolah menengah. Kes seperti membuli, merogol, dan membunuh di kalangan pelajar remaja kerap dilaporkan dalam akhbar.

Jelaskan sebab-sebabnya berlaku senario di atas berdasarkan pendekatan:
a. psikologi
b. sosiologi
(20 markah)
2.0 Pengenalan
Jenayah merupakan satu perbuatan yang menyalahi undang-undang kerajaan di sesuatu tempat. Orang yang melakukan perbuatan jenayah dinamakan penjenayah. Menurut http://halaqah.net jenayah ialah perbuatan atau perilaku yang jahat yang dilakukan oleh seseorang untuk mencerobohi atau mencabul kehormatan jiwa atau tubuh badan seseorang yang lain dengan sengaja, seperti membunuh atau mencederakan. Perlakuan jenayah di kalangan remaja atau golongan juvenil dikenali dengan jenayah juvana. Jenayah jenis ini merupakan sesuatu yang semakin membimbangkan kerana sekiranya tidak dibendung dari awal, golongan ini akan mampu melakukan jenayah berat kelak.
Hari ini, masyarakat kita dikejutkan dengan pelbagai kes jenayah yang melibatkan pelajar dan remaja. Kejadian-kejadian yang berlaku menggambarkan betapa seriusnya kejadian jenayah di kalangan pelajar dan remaja. Semakin hari jenayah ini semakin berleluasa dan sukar untuk ditangani. Isu seumpama ini sungguh memalukan memandangkan negara kita merupakan sebuah negara contoh dirantau ini yang sedang pesat membangun. Persoalannya apakah punca yang menyebabkan berleluasanya jenayah juvana dan mungkinkah masalah ini dapat diatasi?


Ketua Polis Negara, Tan Sri Musa Hassan dalam http://www.mysarawak.org mendedahkan pada tahun 2007, sebanyak 1838 kes jenayah di kalangan pelajar telah dilaporkan dan seramai 3383 orang pelajar sekolah telah ditangkap, sementara pada tahun 2008 sebanyak 2216 kes jenayah melibatkan pelajar telah dilaporkan dan seramai 3725 orang pelajar ditangkap atas pelbagai kesalahan. Katanya lagi, daripada jumlah tersebut pada tahun 2007 seramai 3241 orang pelajar berumur di antara 13 hingga 18 tahun yang terlibat dalam pelbagai kegiatan jenayah manakala pada tahun 2008 seramai 3629 orang pelajar dalam lingkungan umur yang sama didapati terlibat dalam pelbagai kes jenayah. Berdasarkan jumlah kes dan jumlah tangkapan, ini jelas menunjukkan bahawa pembabitan pelajar-pelajar dalam pelbagai kes jenayah sentiasa meningkat dan fenomena ini amat membimbangkan pihak sekolah, ibu bapa dan masyarakat keseluruhannya.

2.1 Sebab-sebab berlaku senario di atas berdasarkan Pendekatan Psikologi
Kes jenayah yang berlaku di kalangan pelajar sekolah adalah berpunca daripada emosi pelajar yang tidak stabil. Dalam usia yang masih mentah dan tahap pemikiran yang belum matang, para pelajar atau remaja tidak dapat mengawal emosi mereka dengan baik. Antara gangguan emosi mereka ialah tekanan perasaan. Tekanan perasaan pelajar boleh disebabkan keadaan keluarga yang kucar-kacir, ibu bapa selalu bertengkar atau bergaduh. Selain itu, para remaja juga mungkin mengalami tekanan perasaan akibat daripada gagal dalam peperiksaan. Tambahan pula kegagalan tersebut turut tidak disenangi oleh orang-orang yang terdekat seperti ibu bapa dan ahli keluarga, guru-guru juga rakan-rakannya. Dalam masa yang sama ibu bapa tidak bijak mengambil peluang untuk meniupkan semangat kepada anak-anak mereka untuk redho dengan ketentuan Allah dan berusaha untuk membaiki kelemahan diri mereka.

Selain itu, gaya pendidikan ibu bapa juga akan memberi kesan kepada perlakuan para pelajar atau para remaja. Menurut Rahil Mahyuddin dan Habibah Elias (2001), ibu bapa yang authoritarian mengawal perlakuan dan sikap anaknya, mahukan anak mereka akur kepada satu set perlakuan yang ibu bapa telah tetatpkan. Ibu bapa bangga dengan anak-anak yang mengikut perintah dan mendera jika melanggar arahan mereka. Keadaan ini amat bertentangan dengan perasaan serta jiwa remaja anak-anak mereka. Oleh yang demikian, berlakulah konflik antara ibu bapa dengan anak-anak. Anak-anak seperti ini akan melepaskan kemarahan yang terbuku di hatinya kepada orang lain apabila berhadapan dengan masa dan ruang yang sesuai. Sepatutnya ibu bapa yang authoritatif perlu membimbing anak-anak mereka secara rasional, terangkan sebab dan akibatnya supaya anak-anak dapat memahami sesuatu peraturan yang dikenakan kepada mereka.
Di samping itu remaja yang tercicir dalam pelajaran sering menunjukkan penghargaan diri yang rendah dan lebih mengasingkan diri. Rahil Mahyuddin dan Habibah Elias (2001), menyatakan keciciran menunjukkan korelasi dengan pelbagai bentuk salah laku seperti delinkuen, penagihan dadah dan alkohol, dan kehamilan. Kegagalan pelajar sekolah di kalangan remaja sering berhubung dengan masalah keluarga, kemiskinan dan status minoriti. Kebanyakan remaja ini tidak boleh akur dengan harapan sekolah dan kehendak guru mereka dan mereka sering gagal dalam akademik.
Perhubungan ganas antara remaja dengan orang dewasa sering berlaku. Pengalaman mereka didera atau dipukul, dimaki, dicerca oleh ibu bapa dan guru-guru menyebabkan remaja mempunyai pengalaman untuk bertindak seperti mana yang pernah dialaminya. Remaja memang tidak akan melakukan perkara seumpama itu kepada ibu bapa dan guru-gurunya, tetapi mereka mengalihkan perbuatan tersebut kepada mangsa yang lebih lemah. Remaja menjadikan mangsa sebagai alat melampiaskan perasaan benci, dendam, marah dan selain membalas dendam. Api dendam dalam diri mereka dihalakan kepada orang lain dan kadang-kadang terlebih sehingga remaja tersebut sanggup membunuh.
Faktor seterusnya yang menyebabkan remaja terpalit dengan kes-kes jenayah ialah jiwa mereka kosong. Mereka tidak dibekalkan dengan ilmu agama yang mencukupi dan tidak dididik dengan akhlak yang baik. Maka remaja yang sedemikian tidak rasa bersalah untuk melakukan jenayah, tambahan pula kadang-kadang mereka juga tidak menyedari bahawa perlakuan tersebut dianggap jenayah dan menjadi kesalahan di sisi undang-undang. Tidak kurang penting juga kes-kes jenayah di kalangan remaja kadang-kadang dilakukan untuk ‘seronok-seronok’ sahaja, dan kerana ingin mencuba. Begitu juga ada di kalangan remaja yang terlibat dengan jenayah kerana ingin membuktikan kepada rakan sebaya bahawa mereka adalah individu yang hebat, mereka mahu disanjung oleh ahli kumpulan. Lebih parah lagi terdapat para remaja yang melakukan jenayah sebgai hobi atau untuk memeriahkan suasana.

2.2 Sebab-sebab berlaku senario di atas berdasarkan Pendekatan Sosiologi
Jika dikaji secara mendalam terdapat banyak faktor luaran atau faktor sosiologi yang menjadi penyumbang berlakunya jenayah di kalangan remaja di negara kita. Antaranya ialah didikan yang kurang sempurna di kalangan ibu bapa dan keluarga. Ibu bapa ialah orang yang paling dekat dan paling penting dalam pembentukan peribadi dan sahsiah di kalangan anak-anak. Pada zaman teknologi maklumat dan globalisasi sekarang, kebanyakan ibu bapa begitu sibuk bekerja bagi memenuhi tuntutan kebendaan sehingga mereka lupa akan tanggungjawab hakiki mereka iaitu mendidik serta mengajar anak-anak menjadi insan yang sempurna akhlaknya. Inilah punca utama yang menyebabkan para remaja atau para pelajar sekolah mengalami keruntuhan akhlak. Natijahnya, mereka tergamak pula melakukan jenayah berat seperti merogol, membunuh, menyamun, peras ugut dan membuli.
Pengaruh rakan sebaya juga merupakan punca berleluasanya kegiatan jenayah di kalangan pelajar-pelajar dan remaja-remaja kerana mereka sungguh rapat dengan rakan sebaya mereka. Menurut Azlin Hilma Hillaluddi et.al. (2006), pengaruh rakan sebaya telah dikenalpasti sebagai pendorong untuk remaja mencuba dadah, terlibat dengan salahlaku seks mahupun perbuatan nakal yang lain. Pelajar-pelajar lebih banyak menghabiskan masa mereka di sekolah dan selepas pulang dari sekolah pula, mereka akan melepak di tempat-tempat tertentu seperti pusat-pusat membeli belah, kafe siber dan kedai fast food sebelum pulang ke rumah. Mereka lebih suka mencari rakan sebaya untuk menemani mereka. Jika mereka bijak memilih rakan yang dapat memimpin meraka, mereka tidak akan mudah terjebak dengan kegiatan yang tidak bermoral. Sebaliknya jika mereka tersalah memilih rakan, sudah pasti mereka juga akan berkelakuan tidak bermoral kerana sememangnya para remaja mudah terikut perangai rakan. Di sinilah punca berlakunya kegiatan jenayah seperti kes ragut, lumba haram, merogol dan sebagainya.
Seterusnya, media massa juga menjadi punca berlakunya kegiatan jenayah di kalangan remaja. Tidak dinafikan kemudahan seperti internet, email, televisyen, telefon bimbit memudahkan kita untuk berkomunikasi, mendapatkan maklumat, serta berhibur. Akan tetapi banyak juga kesan-kesan negatif daripada kebaikan kemudahan ini, jika tidak dimanfaatkan dengan betul. Menurut Abd Rahim Abd Rashid, Sufean Hussin dan Jamaludin Tubah (2006), pengaruh negatif media terhadap tingkah laku disebabkan budaya kuning atau budaya ganas (liar), nilai-nilai barat yang tidak sesuai dengan masyarakat timur, kebebasan tanpa mementingkan nilai dan norma, unsur-unsur jenayah atau keganasan serta adegan seksual, akan memberikan kesan buruk yang menjadikan golongan remaja bersifat destruktif, bertindak ganas, liar, melakukan jenayah, serta pelbagai perbuatan menyalahi undang-undang, nilai dan peraturan sosial masyarakat di negara ini. Contohnya, menyalahgunakan internet untuk memalsukan data-data penting, menonton gambar-gambar lucah dan sebagainya akan mendorong mereka untuk melakukan jenayah seperti rogol, bunuh, mengedar pil-pil khayal dan dadah.
Persekitaran memainkan peranan penting dalam membentuk sahsiah seseorang individu remaja. Antaranya ialah hubungan dengan jiran, aktiviti rekreasi dan aktiviti berpasukan. Menurut Azlin Hilma Hillaluddi et.al. (2006), kajian mendapati, jika tiada kawasan rekreasi yang berhampiran dengan kawasan rumah remaja, memungkinkan mereka untuk melakukan aktiviti yang tidak sihat. Dari segi hubungan dengan jiran, jika anak remaja tidak kenal dengan jiran dan tidak pernah meminta bantuan mereka, hal ini juga menunjukkan bahawa mereka ada kecenderungan untuk berkelakuan secara devian. Menyorot kembali zaman lampau, sekitar tahun 70-an atau 80-an, remaja telah menganggap jiran sebagai sebahagian daripada ahli keluarga sendiri. Oleh sebab itu jiran pada masa itu turut memantau perkembangan tingkahlaku anak-anak jirannya. Namun keadaan sudah jauh berubah, jiran tidak lagi berani mencampuri urusan anak-anak jirannya.
Seterusnya peranan sekolah. Hampir separuh daripada kehidupan remaja dihabiskan di sekolah. Ini bermakna sekolah mempunyai pengaruh yang besar terhadap remaja. Di sekolah remaja berinteraksi dengan rakan yang akan mempengaruhi aspek-aspek kehidupan, gelagat, emosi, nilai dan tingkah laku. Azlin Hilma Hillaluddi et.al. (2006), menyatakan kajian mendapati bahawa remaja yang menganggap sekolah tidak selesa, terlalu usang, tidak menarik dan tempat yang berbahaya, lebih cenderung untuk terlibat dengan masalah sosial. Begitu juga dengan pelajar yang pernah dimarahi guru, membenci guru, berpandangan bahawa disiplin sekolah berat, peraturan menyusahkan, mempunyai kecendrungan untuk melakukan salah laku sosial. Bagi remaja yang pernah diberi amaran, dirotan, digantung sekolah, dibuang sekolah dan tidak suka tindakan disiplin di sekolah lebih cenderung untuk melakukan jenayah, Ini memberi petunjuk bahawa remaja seperti yang diprofilkan terdiri daripada kalangan yang mudah terjerumus ke lembah gejala sosial dan menjadi beban kepada mayarakat kemudian hari.

2.3 Kesimpulan
Jenayah di kalangan remaja yang membarah dalam masyarakat kita hari ini tidak boleh lagi dipandang sepi, memandangkan jumlah pesalah laku juvana semakin meningkat saban tahun sehingga memerlukan perhatian daripada semua pihak terutamanya ibu bapa, badan-badan sukarela, institusi agama, pihak pemerintah dan masyarakat sekeliling. Justeru susunlah langkah, aturkan program dan laksanakan dengan penuh tanggungjawab demi masa depan agama, bangsa dan negara tercinta. Kemajuan material atau ekonomi yang dikecapi tidak membawa makna yang sebenarnya jika generasi muda yang bakal memimpin negara suatu hari kelak adalah generasi yang rosak iman dan akhlaknya.

RUJUKAN
Abd Rahim Abd Rashid, Sufean Hussin & Jamaludin Tubah. 2006. Institusi Keluarga Menghadapi Cabaran Alaf Baru. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.
Azlin Hilma Hillaluddin et.al. 2006. Isu-isu & Pendidikan Kerja Sosial. Universiti Utara Malaysia: Penerbit Universiti Utara Malaysia
Cheu Hock Tong (terjemahan). 1982. Apa Itu Sosiologi? Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka
Hasnah, Mat Saad Abdul Rahman. 1995. Jenayah Remaja Permasalahan dan Penyelesaian. Selangor: Hizbi
Joseph S. Roucek & Roland L. Warren. (1979). Sosiologi Suatu Pengenalan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka
Kamus Dewan Edisi kedua. 2002. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka
Kes Jenayah Pelajar Sekolah Membimbangkan:KPN. (17 April 2009). [atas talian] http://www.mysarawak.org [22 Oktober 2009]
Maizatul Akmam Abu Bakar. 2007. Perkaitan Antara hubungan Keluarga, Pengaruh
Mohd Makzan Musa. 1997. Psikologi Sosial. Kuala Lumpur: Utusan Publicatios & Distributors Sdn. Bhd.
Rakan Sebaya dan Kecerdasan Emosi Dengan Tingkah Laku Delinkuen Pelajar. Tesis Sarjana Psikologi Pendidikan: Universiti Teknologi Malaysia.
Rahil Mahyuddin & Habibah Elias. 2001. Psikologi Pendidikan Untuk Perguruan (Ed.2) Shah Alam: Karisma Publications Sdn. Bhd.
Tanggungjawab Ibu Bapa Terhadap Anak-anak. (07 Ogos 2008). [atas talian] http://www.religious-affairs.gov.bn. [22 Oktober 2009]
Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran. 2007. Al-Quran Nulkarim (terjemahan). Indonesia: Sygma.
http://www.scn.org/mpfc/modules/per-cumy.htm
http://www.scribd.com/doc/19756481/BAB-2-Definisi-Budaya
http://halaqah.net/v10/index.php?topic=7538.0
http://nasbunnuraini.wordpress.com/2006/12/01/kontrak-solat-turut-nafsu-lesu/
http://ms.wikipedia.org/wiki/budaya

Tiada ulasan:

Catat Ulasan